Přijímací řízení do střední školy pro školní rok 2018-2019- obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Ředitel základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do střední školy, obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 pro nástup ve školním roce 2018 – 2019.

 

Podmínky pro přijetí do střední školy:

 1. Splnění zdravotních kritérií

  Zdravotní kritéria pro přijetí do oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 v zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

  Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.

  Kategorizace (sbírka zákonů č. 211/2010 Sb., příloha č.2 k NV č.2011/2010 Sb).

  78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

  28. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Studijní obor Praktická škola jednoletá je primárně určen žákům se středně těžkým a těžkým MP, žáky s více vadami a žákům s autismem. Týdenní výuka je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, práce s keramickou hlínou, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků v prostorách školních dílen, pozemku a cvičné školní kuchyňky. Žáci nemusí být držiteli zdravotního průkazu. Pokud se u žáků vyskytují prognosticky závažná onemocnění pohybového aparátu, onemocnění horních a dolních končetin, přecitlivělost na alergizující látky, formy epilepsie, je jim nabídnuto náhradní plnění výstupu z ŠVP v rámci jejich možností.

Potvrzení vhodnosti volby střední školy potvrdí odborný lékař na přihlášce, případně na samostatném dokladu, který musí býk k přihlášce doložen.

2. Doporučení ke vzdělávání v uvedeném oboru od příslušného školského poradenského zařízení
Uchazeč musí k přijetí doložit doporučení ke vzdělávání v praktické škole jednoleté od SPC.

3. Doložení ukončení povinné školní docházky
K přijetí do střední školy se mohou hlásit pouze žáci po ukončení povinné školní docházky v oboru základní škola praktická a základní škola speciální. Tato skutečnost se dokládá přihláškou na platném formuláři potvrzeném základní školou, kde žák plnil PŠD.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky pro přijetí do střední školy, obor Praktická škola jednoletá se nekonají. Uchazeči budou pozváni k motivačnímu pohovoru ve středu 25.dubna 2018, kde se seznámí s činnostmi, jež obsahuje ŠVP, vyzkouší si některé z nich prakticky. Zákonní zástupci uchazečů budou mít možnost konzultovat dotazy a připomínky s vyučujícími a vedením školy.

Kritéria pro přijetí do střední školy- Praktická škola jednoletá pro školní rok 2018-2019:

Doručení všech požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu (do 1.3.2018)

Schopnost plnit výstupy ŠVP pro střední školu – obor Praktická škola jednoletá

Ředitel školy může naplnit kapacitu střední školy – obor Praktická škola jednoletá pro školní rok  2018-2019 do celkové výše 18 žáků, předpokládaný maximální počet přijímaných žáků je 12

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejném místě ve škole a na stránkách školy bezprostředně po ukončení prvního kola přijímacího řízení. Neúspěšní uchazeči budou informováni doporučeným dopisem.

Přijímací řízení pro školní rok 2018-2019

pořadové číslo datum přijetí přihlášky         přijat                         nepřijat                      
1 31.1.2018 přijat  
2 21.2.2018 přijat  
3 22.2.2018 přijat  
4 27.2.2018 přijat  
5 27.2.2018 přijat  
6 27.2.2018 přijat  
7 27.2.2018 přijat  
8 27.2.2018   nepřijat
9 27.2.2018 přijat  
10 27.2.2018 přijat  
11 27.2.2018 přijat  
12 27.2.2018 přijat  
13 27.2.2018   nepřijat
14 28.2.2018 přijat  

Přijatí uchazeči jsou povinni doručit do ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace zápisový lístek. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně. Pokud se někdo z přijatých uchazečů rozhodně nenastoupit do střední školy, budou nepřijatí uchazeči osloveni s nabídkou volného místa.