Škola - informace o zaměření organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem.
Jde o organizaci primárně určenou ke vzdělávání žáků s mentálním postižením. Žáky školy jsou dívky a chlapci s autismem, vadami zraku, sluchu, kombinovanými vadami. Škola má žáky plnící povinnou školní docházku v základní škole a základní škole speciální. Jsou otevřeny třídy střední školy v oboru Praktická škola jednoletá. Pro děti předškolního věku je připravena třída přípravného stupně základní školy speciální. Základním předpokladem pro přijetí žáka do kteréhokoli oboru vzdělávání i přípravného stupně je platné doporučení ke vzdělávání příslušného školského poradenského zařízení (zpravidla SPC).
Ve škole je k dispozici žáků školní družina.
Součástí školy je Speciálně vzdělávací centrum Srdce. Školské poradenské zařízení má za úkol pečovat o klienty s mentálním postižením a tělesným postižením v oblasti Opavska a Bruntálska.
V zařízení je výdejna stravy.