Informace o zpracovávání osobních údajů ZŠ a PŠ Opava

Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČO: 47813211 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
  • kategorie subjektů údajů: 
   • zaměstnanci
   • klienti
   • jiné osoby: zmocněnci, rodinní příslušníci, zájemci o vzdělání, žadatelé / stěžovatelé, dodavatelé, odběratelé, smluvní partneři
  • kategorie osobních údajů:
   • jméno
   • příjmení
   • titul
   • rodné číslo
   • datum narození
   • místo narození
   • vzdělání
   • email
   • telefon
   • adresa
   • podpis
   • zdravotní stav
   • obrazový záznam z kamerového systému
   • bankovní spojení
   • číslo OP / CP
   • RFID
   • bankovní spojení
   • podpis
   • bezúhonnost
   • mzdové údaje
  • účel zpracování:
   • plnění právní povinnosti spojené s činností zařízení. Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu
   • plnění pracovní smlouvy a zejména plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 – zákoník práce, zákona č. 586/1992 o daních z příjmů, zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dalších závazných norem
  • doba zpracování: až 50 let podle dílčího scénáře v souladu se spisovým a skartačním řádem
 • Pokud ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem
   pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace podat stížnost dozorovému orgánu
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování
  vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace:
  • F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
  • IČ: 25884646,
  • sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
  • kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.