Historie

       Vznik zařízení  byl spojen s neustále se zvyšujícím počtem dětí, kterým bylo potřeba poskytovat při vzdělávání speciální pedagogickou péči. V roce 1990  se z tehdy jediné opavské zvláštní školy ve Dvořákových sadech oddělila část žáků a s nimi i pracovníci, aby se 1.září 1990 otevřít třídy Zvláštní školy na Náměstí Slezského odboje. Ještě v průběhu hlavních prázdnin se dokončovaly práce na přestavbě stávající budovy školy, pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci obětovali značnou část své dovolené a volného času, aby škola byla připravena na zahájení školního roku 1990-1991. Zařízení pro vzdělávání dětí s mentálním postižením začalo pracovat ve třinácti třídách, v jedné žáci pracovali podle vzdělávacího programu pomocné školy, ostatní žáci byli vzdělávání podle osnov zvláštní školy. Součástí školy byla hned od počátku její činnost i školní družina. Zajímavý byl počet žáků a zaměstnanců školy   při jejím vzniku. O 156 žáků pečovalo 21 pedagogů a provoz zajišťoval školník a dvě uklízečky. Zřizovatelem školy byl tehdejší školský úřad Opava. Škola se snažila od počátku své existence zachytit nové trendy ve vývoji pedagogiky pro žáky vyžadující speciálně pedagogickou péči. Také proto od začátku školního roku 1993-1994 byly otevřeny tři třídy pomocné školy a experimentálně byl zřízen přípravný stupeň pro děti, které ještě nebyly schopny nastoupit k plnění povinné školní docházky. Otevření tříd pomocné školy bylo vlastně pozváním do  školy dětem, které se, pro své vážné postižení, před tím nemohly začlenit do vzdělávání poskytovaného jejich šťastnějším vrstevníkům. V roce 2000 začala jedna třída ověřovat rehabilitační vzdělávací program určený dětem s vážným postižením. Od roku 1994 bylo škole přiděleno pracoviště – dvoutřídní škola v Deštné. Odloučené pracoviště zaniklo v roce 2005 pro nedostatečný počet žáků. 1.9.2001 jsme otevřeli jednu třídu střední školy v oboru Praktická škola jednoletá. Vyslyšeli jsme přání rodičů dětí, které , zpravidla po ukončení povinné školní docházky v základní škole speciální, neměly z různých důvodů možnost podat přihlášku k dalšímu vzdělávání ve školách mimo Opavu. Díky tomuto oboru vzdělávání se naše škola stala zařízením, které poskytuje komplexní služby dětem, žákům a studentům prostřednictvím SPC Srdce, na nástup k plnění povinné školní docházky se u nás připravují děti s postižením v přípravném stupni základní školy speciální, žáci s lehkým mentálním postižením jsou vřazováni do tříd základní školy praktické, žáci, u nichž bylo diagnostikováno postižení vážnější, docházejí do tříd základní školy speciální a někteří z nich mohou pokračovat ve střední škole. Postupem let jsme se ve škole naučili pracovat se žáky u nichž je postižení i veliké, vzděláváme i žáky, kteří by ještě před deseti lety byli zbaveni povinnosti docházet do školy. Je běžné, že máme ve třídách i děti s autismem.  Výrazně se mění struktura žáků podle postižení, v posledních letech se vlastně srovnal počet žáků s lehkým postižením vřazených do základní školy praktické (bývalá zvláštní škola) a žáků základní školy speciální (dříve pomocná škola). Současný trend ve vzdělávání postižených žáků, v němž je preferována integrace a inkluze postižených ve školách většinového vzdělávacího proudu, napovídá, že naše zařízení bude v budoucnu prioritně sloužit žákům s výraznějším postižením. První ředitelkou školy byla Mgr. Vanda Janečková, zástupkyní ředitele Mgr. Helena Dobrušová. V roce 2003 byl jmenován, po odchodu stávající ředitelky do důchodu, ředitelem školy Mgr. Jiří Kupka, zástupkyní ředitele se stala Mgr. Ludmila Krejčí.

       Škola, stejně jako celá společnost po revolučních změnách v roce 1989, procházela svým vlastním vývojem.  V souladu s měnícími se zákony, vyhláškami, předpisy se také měnil, či spíše obměňoval, název školy – od původního názvu Zvláštní škola Opava, přes Zvláštní školu a Pomocnou školu Opava, Zvláštní a pomocnou školu Opava k tomu současnému Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. V devadesátých letech přešla škola k právní subjektivitě. Významným bodem v historii školy je také rok 2001, kdy zařízení převzal, coby zřizovatel, KÚ MSK.
 

       Významným počinem pro život školy byl vznik Speciálně pedagogického centra Srdce v roce 1994. Školské poradenské zařízení začalo pracovat jako terapeutické, diagnostické a poradenské pracoviště určené dětem a žákům s mentálním postižením. Klienti z opavského regionu našli tým složený z psychologa, speciálních pedagogů a sociální pracovnice. Zaměření SPC Srdce se významně změnilo od 1.1.2006, kdy se z rozhodnutí zřizovatele – KÚ Moravskoslezského kraje- sloučilo naše zařízení se speciálně pedagogickým centrem pro tělesně postižené děti, žáky a studenty. Díky tomuto kroku se působnost SPC rozšířila na území bývalých okresů Opava a Bruntál